Læreplaner

Beskrivelse af læring ved de faste tilbagevendende aktiviteter i BH Snekkersten.

 I Helsingør kommune arbejder vi ud fra følgende 6 læreplanstemaer:

1 – sprog

2 – krop og bevægelse

3 – sociale kompetencer

4 – personlige kompetencer

5 – kulturelle udtryksformer

6 – natur og naturfænomener

Hvordan disse 6 læreplanstemaer bliver bragt i spil i dagligdagen beskrives her:

Ankomst

Vi ser at børnene kommer gående ind i institutionen, på egne ben, da børnene skal indtage deres egen dag. Alt hvad jeg kan selv, gør jeg selv. Og jeg kan selv gå.

Børnenes sprog styrkes både non verbalt og sprogligt (1).

Børnenes følelsesmæssige udvikling bliver styrket, ved oplevelsen af at mor går, men kommer igen (4).

Når børnene går ind i institutionen, på egne ben, oplever de at være et selvstændigt væsen, samt at de bruger kroppen til at bevæge sig rundt (4 + 2).

Følgende læreplanstemaer er i spil: 4 – 2 – 1 – 5

Morgenbord

Vi sidder ved bordet, børnene kan selv vælge hvad de skal spise, der er et valg. Der arbejdes med finmotorikken, når vi smører mad eller spiser med ske, lægger rosiner på brødet.

Børnene venter på tur og viser hensyn (3 + 4).

Børnene har mulighed for at mærke efter om de er sultne, mætte, trætte osv. (4)

Ved bordet taler børnene med venner, som de senere på dagen skal lege med.

Der er debat ved bordet, børnene beder om det de har brug for. Børnene øver sig i at konversere (1)

Finmotorikken er i spil, ved alle måltider, da der skal ”øves” meget (2).

Børnenes sociale evner styrkes og sættes på en prøve, hver gang der er mange børn/voksne (3)

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 - 5

Afsked med mor og far

Ved afskeden lærer børnene at forstå, at der er andre måder at gøre tingene på, end den de kender hjemmefra. Børnene lærer at vise tillid til at de bliver hentet igen.

Når forældrene er afklarede med at børnene skal i institution, styrkes børnenes tillid til egen formåen, med hjælp fra de voksne.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 4 – 1

Når du afleverer dit barn

Vi ser at børnene kommer gående ind i institutionen, på egne ben, da børnene skal indtage deres egen dag. Alt hvad jeg kan selv, gør jeg selv. Og jeg kan selv gå.

Børnenes sprog styrkes både non verbalt og sprogligt (1).

Børnenes følelsesmæssige udvikling bliver styrket, ved oplevelsen af at mor går, men kommer igen (4).

Når børnene går ind i institutionen, på egne ben, oplever de at være et selvstændigt væsen, samt at de bruger kroppen til at bevæge sig rundt (4 + 2).

Følgende læreplanstemaer er i spil: 4 – 2 – 1 – 5

Børnemøder/samling

Ved børnemøder og samlinger, får børnene mulighed for at ytre sig i alles påhør. Børnene understøttes sprogligt med fokus på nutid og datid og hele sprogets opbygning. Børnene har mulighed for at lære at lytte og fordybe sig i andres historie og samtidig vente på tur.

I vuggestuen er fakter en stor del af et børnemøde.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 3 

Historielæsning/højtlæsning/fortælling/Dialogisk læsning

Historielæsning er ren kulturformidling uanset hvad emnet i bogen er.

Rim og remser er sprogstimulering.

Fantasien udvikler sig jo flere gode historier børnene er blevet præsenteret for.

Fantasien er et vigtigt element for børnene i fremtiden, når de skal genfortælle og formulere nye historier både i institution og skole.

Se beskrivelse af dialogisk læsning andet sted i institutionen.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 5 – 1 - 4  

Kreative aktiviteter

Eks.: Perle-leg, tegne/farvelære, male, ler og modellervoks/trylledej

Ved disse aktiviteter udvikles børnenes mange udtryksformer foruden sproget.

Den æstetiske udvikling, fantasi og forestillingsevne får frit spil.

Børnenes begrebsverden udvikles og tydeliggøres ved .f.eks. tegning.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 4 – 5   

Garderobe

I garderoben får sprog og selvhjulpenhed frit spil. Børnene hjælper hinanden. Børnene får tid til at gøre det de selv kan. Børnenes selvtillid vokser når de oplever at kunne selv, selvom det er svært.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4   

Regellege

Eks.: Spil, puslespil, boldspil

Puslespil kan bruges til at lade børnene afprøve sammenhæng og genkendelse af mønstre og former.

I særlige situationer kan spil og puslespil bringe børnene ro og afslapning i en hektisk hverdag,

Spil med regler, er vigtige for læringen af viden om hvordan man gør i verden f.eks.må man gå over for rødt? osv.

Når børnene bliver ældre, kommer konkurrence momentet ind som et emne.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Toiletbesøg – skiftesituationen

Ved skiftesituationen, uanset hvilken alder barnet har, har sproget stor betydning. Sproglege og fjollelyde, lyde i det hele taget, er meget væsentlige for sprogudviklingen.

Barnets selvopfattelse understøttes af den kommunikation der sker på skiftebordet, voksne og børn imellem. Der bliver peget på ben, arme, navle osv.. Herved udvikles barnets selvopfattelse og kropsbevidsthed, hvilket bl.a. har betydning for barnets senere kontrol over toiletbesøg.

 

I børnehaven er der den samme læring, dog med børnenes eget initiativ og behov for kontrol. Børnene får lov til at prøve alt vedr. toiletbesøg. Åbne og lukke for vandhanen, selv vaske hænder med sæbe, selv tage tøj af og på og de børn der kan selv prøver at tørre sig selv efter toiletbesøg. Dette er starten på menneskets egen-hygiejne, som skal være bærende resten af livet.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4      

Rolleleg – fri leg

 

I legen ligger der en frigørelse fra den faktiske virkeligheds begrænsning.

Legen udvikler sig hele tiden. Vi er opmærksomme på at pigernes leg og drengenes leg er forskellige i opbygningen. De rollelege som børnene benytter er et forsøg på at kopiere den virkelige verdens roller. Derfor ser vi ofte følelser som vrede, frustration, glæde osv. bearbejdet i legen. Børnene gentager alle lege mange gange, med små nuancer, som beskriver udviklingen.

Det er i samspillet med andre at udviklingen sker, og fantasien får frit spil.

Obs på gamle lege – stikbold, rundbold, shippe, hinke, kludermor, hønseringe, gemmeleg, elastik.. dåsegemme, pigerne efter drengene, ståtrold

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Sang – musik – rytmik

I sang-musik-rytmik aktiviteter udvikles børnenes rytmesans. Den følelsesmæssige udvikling får et boost, når der er musik og sang. Alt har en rytme og en puls, som børnene kender fra det tidlige fosterstadie. Når vi synger og siger rim og remser, udvikles børnenes sprog     

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Venskaber/relationer

Barnets opfattelse af egen betydning og værdi skabes i samspillet med både voksne og børn.

Venskaber og relationer har betydning for barnets intellektuelle og følelsesmæssige udvikling, hvor barnets spejler sig og ”skaber” sig i et dialektisk samspil.

Vi er vores relationer før vi individualiseres og det er via relationerne at vi får vores erfaringer med at være den vi vælger at være

Det er igennem de andres blikke at vi får blik for os selv.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Konflikthåndtering

Meget konflikthåndtering fra vores side er at lade børnene løse egne konflikter.

Når børnene har eller oplever konflikter, spænder det vidt fra små drillerier til mere voldsomme og korporlige overgreb. Det er de voksnes indstilling at mange ting løses ved at vi viser børnene tillid, så de prøver at forhandle i de enkelte situationer. Børnene lærer derved at give plads og at de ikke altid selv får lige det de vil, men at de kan opleve glæde ved at tage hensyn til andre.

Det påhviler ikke de voksne at skelne mellem hvad der er rigtigt og forkert, der er nemlig sjældent enten rigtigt eller forkert i konflikter.

I konflikterne eller uoverensstemmelser lærer børnene de sociale spilleregler, som har betydning for resten af livet. Børnene øver sig i at håndtere følelser, behov og interesser som alle er grundlæggende for socialt samspil.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

 

Frokost – spisning – eftermiddagsmad

Ved de måltider vi har i institutionen har vi fokus på den sanseoplevelse det er at spise. Børnene har derfor både opgaven med at styre sanseoplevelsen og efterleve de normer for dannelse, der er kultur for i vores land.

Børnenes selvhjulpenhed er vigtig, da der så vidt muligt lægges op til ”alt hvad jeg kan selv gør jeg selv”. Den finmotoriske udvikling understøttes i høj grad af øvelsen ved bordet, hvor små hænder skal holde om maden eller frugten.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Middagslur

Når oplevelserne skal fordøjes, er der behov for hvile. Det er en tillidssag at lægge sig til at sove og børnene kan derfor opleve at ”man kan godt sove i vuggestuen” selvom det ikke er hjemme. Tilliden til andre mennesker er under udvikling og vi bruger trygge elementer, som egne dyner, egen bamse og f.eks. sutten som er en hjælp

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 4

Gåtur – togtur – bustur – udflugter

Børnenes læring, når vi tager på udflugter, handler om at begå sig i trafikken og i det offentlige rum. Børnene holder hinanden i hånden og skal følges ad i en række, hvor man skal vise hensyn og være påpasselig.

Børnene får en viden om at man skal købe billet og at man skal vise den på forlangende.

Når vi er i skoven får børnene en usynlig ramme at bevæge sig indenfor, hvilket opøver dem i at være opmærksomme på hvor de er og hvor de voksne er. Samtidig med at vi viser hinanden tillid.

Ved tur til faste udflugtsmål opøver vi genkendelighed og tryghed ved at kunne genkende steder.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Udeleg i uderummet– udeaktiviteter

Det udfordrer kroppen når vi er ude, børnene får oplevelser, som giver dem nye muligheder. Når børnene bevæger sig er der mere motorisk udfordring end der er inde. Børnenes kroppe har brug for terræn, hvilket understøttes udviklingen i kroppen, som bl.a. skal udvikle sprog, motorik, krydsbevægelse og balance.

I udreummet har legen større mulighed, da der er mere plads og muligheden for motorisk bevægelse er større. Børnene lærer nemmere at konsekvensberegne da der god plads og bevidstheden om planlægningen af motorisk bevægelse kan derfor nemmere udøves ude end inde.

Naturen påvirker alle situationer med vejr og vind, hvilket giver stor læring om natur.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 - 6

Traditioner (jul –påske – fastelavn)

Når vi fastholder traditioner i institutionen er det for at videreføre og videregive en kulturarv, til at bygge videre på.

Vi er opmærksomme på den betydning traditioner har for børnene, genkendelsens glæde for de voksne har betydning for børnene. De historier de voksne kan koble til lege eller andre traditioner betyder meget for børnene og deres opfattelse af historie og ”gamle dage”.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6