Det pædagogiske arbejde

Værdigrundlag

 

Værdigrundlaget i Børnehuset Snekkersten bygger på ligeværdighed og respekt i alle relationer.

Vi har to værdibegreber - Fællesskab og Dannelse - som er grundsten i værdigrundlaget og til udviklingen af børne- og læringsmiljø med høj faglig, kvalitet.

Hvordan forstår vi kvalitet?

Vi bruger Helsingør kommunes definition på høj pædagogisk kvalitet som tager udgangspunkt i fire samlede forhold:

Livsduelighed: Pædagogisk kvalitet i dagtilbud handler om at understøtte børn i at blive livsduelige. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i børns potentialer og skabe mulighed for, at de progressivt kan tilegne sig de kompetencer, de har brug for, for at indgå i og bidrage til det samfund de er en del af herunder til skole- og uddannelseslivet.

Nærværende samspil: Pædagogisk kvalitet betyder, at børn oplever nærværende samspil. Det er samspil mellem børn og de pædagogiske medarbejdere og børnene imellem. De pædagogiske medarbejderes opgave er at støtte op om og udvikle børns selvinitierede leg og at strukturere pædagogiske aktiviteter, der udvikler og udfordrer børns kompetencer og færdigheder.

Børnefællesskaber: Pædagogisk kvalitet betyder også, at vi betragter det gode børneliv som en selvstændig livsperiode. Det vil sige, at alle børn uanset baggrund indgår i kreative- og eksperimenterende børnefællesskaber, hvor relationer udvikles, og hvor børnene oplever at have indflydelse og medbestemmelse.

Forældresamarbejde: Pædagogisk kvalitet forudsættes af et godt forældresamarbejde. Forældresamarbejde forstås både som det daglige samarbejde om det enkelte barns og børnegruppens læring, udvikling og trivsel samt det formelle samarbejde i bestyrelser mm.

 

Lærerplaner

Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives og er tryg ved at være i Børnehuset Snekkersten. Værdigrundlaget er derfor tænkt som det fundament, vi har udarbejdet vores læreplaner og læringsbegrebet ud fra.

 

At lege er at lære. At være er at lære. At leve er at lære.

 

I Børnehuset Snekkerstens pædagogiske læreplan vælger vi at definere læringsbegrebet som det, der er sket, når barnet kan mestre noget, som det ikke har kunnet før. Barnets læring er en kontinuerlig proces, idet den foregår hele tiden. Ved læring forstås både den ubevidste og den bevidste proces, der foregår i dagligdagen, og derfor bliver hele læringsmiljøet centralt for barnets mulighed for at lære. Læring sker i samspil med andre og er afhængig af de fysiske og psykiske rammer hverdagslivet danner. Ethvert barn, der har sin daglige gang i Børnehuset Snekkersten, skal bl.a. via pædagogiske læreplaner sikres, som minimum at have haft mulighed for at opnå læring indenfor

  1. Kultur, æstetik og fællesskab
  2. Alsidig personlig udvikling
  3. Social udvikling
  4. Kommunikation og sprog
  5. Krop, sanser og bevægelse
  6. Natur, udeliv og science

Som beskrevet ud fra temaerne skal barnet lære om sig selv, bruge sig selv, men det skal i høj grad også lære om den kultur, det er en del af. Således inddrager den pædagogiske læreplan helhed omkring barnet og samtidig fordrer den, at det enkelte barn sættes ind i denne helhed.

KIDS

KIDS er Helsingør kommunes værktøj til intern vurdering og udvikling af kvalitet i daginstitutionen. KIDS er fokus på at vurdere den pædagogiske kvalitet i børnenes lærings- og udviklingsmuligheder i det pædagogiske miljø i daginstitutionen. Der er således i KIDS fokus på at vurdere de fysiske omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling.

sangglad

Børnehuset Snekkersten er med i Projekt Sangglad. Projektet skal udvikle institutionen og skabe en stærk kultur omkring sang og musik. Vi bliver gennem forløbet certificeret som sangprofilbørnehus. Institutionen samarbejder gennem projektet med en sangkonsulent, som vil opkvalificere vores sangpædagogiske profil. 

Børn bliver glade af at synge. Både for sig selv og i flok bidrager sang og musik til trivslen. Der er samtidig evidens for, at sang og musik bidrager med et stort udviklingspotentiale, når det drejer sig om tidlig læring. Især i forhold til sprogudvikling, selvregulering og social inklusion.

 

Sangglad har lanceret en App som er målrettet børn i førskolealderen, som kan lege og udforske sangglads univers sangskoven, og samtidig lege sig til nogle af musikkens grundlæggende elementer.

App´en kan hentes fra app store eller google play - søg på sangglad.

 

 

DGI

Børnehuset Snekkersten er DGI-certificeret. Vi har fokus på fysisk udfoldelse og er på legepladsen hver dag.